Organization - Mingu International Trading (541186V)